Algemene contract- en verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna vermelde voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat leverings- en utivoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Onguur weder of ziekte, defect aan machines of materiaal, niet tijdige leveirng der grondstoffen zullen bv. gelden als gevallen van overmacht, die de uitvoeringstermijn schorsen.

3. Onze facturen zijn steeds contan betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechstwege en zonder ingebrekestelling, vermeerder met een intrest van 12% per jaar of tot een volledige betaling. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolg van natatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechstwege vermeerderd met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van € 1860 als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar

4. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of nit aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het tekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en aangetekend binnen de acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechstmachten van het arrondissement KORTRIJK

7. Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de veroopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernielingsrisico's. De ondertekening van huidige leveringsbon geldt als expliciete aanvaarding van voormeld eigendomsvoorbehoud; het contract wordt geregeld volgens onze verkoopsvoorwarden op de facturen waarvan de koper erkent deze te hebben ingezien en aanvaard.